<< ย้อนกลับ

We The Students

จากงานวิจัย สู่โครงการ We The Students

เพื่อสร้างพื้นที่ให้เสียงของนักเรียนมีความหมาย

สนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสร้างธรรมาภิบาลในโรงเรียน โดยการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการของโรงเรียน พร้อมทั้งปลูกฝังความตระหนักรู้ต่อการป้องกันปัญหาคอร์รัปชัน และการเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย ผ่านกิจกรรมสำรวจปัญหาใกล้ตัวภายในโรงเรียน และเปิดพื้นที่ให้คนทุกกลุ่มในโรงเรียนมีการแก้ปัญหาร่วมกันรวมถึงเป็นการกระตุ้นให้โรงเรียนจัดทำชุดข้อมูลเปิดที่เป็นมาตรฐานที่นักเรียน ผู้ปกครองหรือประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่าย

เสริมสร้างธรรมาภิบาลในโรงเรียนผ่าน

website : We The Students

พื้นที่ออนไลน์สำหรับนักเรียน เพื่อร่วมสำรวจคุณภาพการให้บริการของสถานศึกษา ร่วมให้คะแนน แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน รวมทั้งเป็นช่องทางในการรับ Feedback ของผู้บริหารสถานศึกษาในการนำมาบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้หลักธรรมาภิบาล

School Data

รวบรวมข้อมูลและเกณฑ์มาตรฐาน
(Open)

นักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลเปิดของโรงเรียนอย่างโปร่งใส ตามมาตรฐานของ “open education” เช่น พื้นที่การใช้งาน จำนวนอุปกรณ์การเรียนการสอน จำนวนครูต่อนักเรียน และข้อมูลงบประมาณโรงเรียน เป็นต้น

School checklist

ออกแบบกลไกการสำรวจ
(Join)

ช่องทางให้นักเรียนร้องเรียน หรือแจ้งปัญหาได้ตามเกณฑ์ของนักเรียน โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตน รวมถึงสามารถตรวจสอบการทำงานของโรงเรียนได้

School sharing

พื้นที่ความร่วมมือ
(Learn)

นักเรียนมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนในพื้นที่ที่โรงเรียนเปิดไว้ให้นักเรียนร่วมช่วยแก้ปัญหา และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน จนนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียน

ติดตาม และเข้าร่วมโครงการ We The Students

We The StudentsTH
We The Students Thailand
We The Students TH
We The Students website