ทีมแฮนด์

Our Team

สุภอรรถ โบสุวรรณ
ผู้ร่วมก่อตั้ง และกรรมการผู้จัดการ

ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค
ผู้ร่วมก่อตั้ง และหัวหน้าทีมที่ปรึกษา

พลังรัฐ รัชตะนาวิน
ผู้ร่วมก่อตั้ง

ยุทธนา วังวสุ
ผู้ร่วมก่อตั้ง

นันท์วดี แดงอรุณ
ผู้จัดการทั่วไป

สุภัจจา อังศ์สุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ป้องกันการคอร์รัปชัน

จรัสศรี พะลายะสุต
Project Manager

ณัฐภัทร เนียวกุล
project manager

พัชรี ตรีพรม
Project Coordinator

เจนจิรา บำรุงศิลป์
Project Coordinator

เจริญ สู้ทุกทิศ
Research analyst

ธิดาภรณ์ แป๊ะสมัน
Research assistant

เพียงกมล สุรางค์ไทย
PROJECT COORDINATOR