<< ย้อนกลับ

Crowdsourcing Platform

 

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นภัยร้ายที่อยู่กับสังคมมานาน สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก

กลไกหนึ่งที่สำคัญในการแก้ปัญหาคือ การทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาชน และสื่อ แต่กลไกการทำงานนั้นก็มีอุปสรรคเนื่องจากการทำงานของสื่อสืบสวนสอบสวนและการนำเสนอข่าวการทุจริตคอร์รัปชันยังมีไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจำนวนและขนาดของปัญหา การสืบค้นเข้าถึงข้อมูล ข้อเท็จจริงต่าง ๆ เป็นไปอย่างยากลำบาก

ในส่วนของภาคประชาชนนั้น คนจำนวนมากในสังคมยังมองเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ไกลตัว หลายคนไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวให้เบาะแสเพราะเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิต แต่หากเราไม่ร่วมมือกันแก้ไข การทุจริตคอร์รัปชันก็จะยังอยู่คู่สังคมต่อไปและจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จึงได้เกิดการรวมตัวกันของภาคีเครือข่ายหลากหลายองค์กรที่พร้อมจะร่วมกันแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันด้วยการ สร้างเสริมสื่อพลเมือง โดยองค์กรผู้ร่วมก่อตั้งได้แก่ สำนักข่าวอิศรา, มูลนิธิเพื่อคนไทย, ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน, HAND Social Enterprise และภาคีเครือข่ายเป็นแกนนำในการดำเนินงาน รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย), กองทุนรวมคนไทยใจดี และกองทุนสื่อเพื่อความยุติธรรมในสังคม

โดยการสร้างระบบ และพื้นที่ “Crowdsourcing platform” เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือส่อเค้าการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมรักษาผลประโยชน์สาธารณะ และเพิ่มความตระหนักในปัญหา และความสามารถในการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในภาคพลเมืองได้

ในปี 2560 เริ่มต้นใช้ Facebook page “ต้องแฉ Must share” ในการเป็นพื้นที่ให้ข้อมูล และแลกเปลี่ยนข้อมูลในการแก้ปัญหาทุจริต คอร์รัปชันร่วมกัน

“ต้องแฉ Mustshare” ขยายผลความสำเร็จผ่านการขยายช่องทางต่าง ๆ และอยู่ในระหว่างพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่เพื่อทำให้เกิดการทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น โดยให้นักข่าวหรือสำนักข่าวเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทั้งยังขยายความร่วมมือกับประชาชน หน่วยงาน องค์กร สื่อต่าง ๆ เช่น สื่อภาคพลเมือง สื่อท้องถิ่น สื่อใหม่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้ที่สนใจสามารถสนับสนุนการทำงานของต้องแฉเพื่อให้เกิดกลไกความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันระหว่างภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น

ร่วมเป็น Active Citizen กับทีม ต้องแฉ Mustshare ได้ที่นี่