<< ย้อนกลับ

Citizen Feedback

“สังคมดี๊ดี สองนาทีง่ายๆ”

ที่มาของโครงการ : โครงการ Citizen Feedback เป็นความริเริ่มของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยร่วมกับสมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย (TMRS) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และ HAND Enterprise ออกแบบและพัฒนาระบบแบบสอบถามแบบออนไลน์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ใช้บริการของหน่วยงานรัฐได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจและความโปร่งใสผ่าน Smartphone ภายใต้สโลแกน “สังคมดี๊ดี สองนาทีง่ายๆ” โดยโครงการ Citizen Feedback ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ช่วยประสานงานกับหน่วยงานรัฐที่เข้าร่วมในโครงการต้นแบบ

วัตถุประสงค์ : มุ่งหวังที่จะแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการบริษัทเอกชนและประชาชน ซึ่งต้นเหตุหนึ่งของปัญหาคอร์รัปชันในภาครัฐ คือการบริการที่ไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้เป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับสินบน หรือประชาชนยินยอมเสนอให้สินบนเองเพื่อให้การทำธุรกรรมสำเร็จ

วิธีการดำเนินงาน : การสร้างระบบที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นต่อบริการภาครัฐที่ได้รับ รวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการถูกเรียกรับสินบนโดยเจ้าหน้าที่รัฐ ด้วยการให้ประชาชนทั่วไปสามารถสะท้อนความเห็นเกี่ยวกับบริการที่ได้รับจากหน่วยงานรัฐ โดยการสแกน QR Code เข้าไปตอบแบบสอบถามออนไลน์เกี่ยวกับความพึงพอใจและความโปร่งใสของการบริการภาครัฐผ่านสมาร์ทโฟน ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามสามารถให้ข้อมูลได้อย่างเต็มที่ เพราะไม่ต้องเปิดเผยตัวตน และสามารถติดตามผลการประเมินได้ตลอดเวลา หลังจากนั้นผลที่ได้รับจะถูกนำไปวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อวัดระดับความพึงพอใจและความโปร่งใสของแต่ละหน่วยงาน โดยผลการวิเคราะห์จะถูกนำเสนอให้หน่วยงานที่ถูกประเมิน เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงานต่างๆ สามารถปรับปรุงการให้บริการให้เป็นที่พึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการมากขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : การบริการของหน่วยงานรัฐที่ดีขึ้น ลดเวลาในการบริการ ลดขั้นตอนในการทำธุรกรรม และลดปัญหาการให้และเรียกรับสินบนและสามารถสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานรัฐพยายามปรับปรุงการให้บริการของตนให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการของภาครัฐ

ติดตามความรายละเอียดโครงการได้ที่ www.easyfeedback.org

ร่วมดำเนินการโดย