<< ย้อนกลับ

CG Fund : Corporate Governance Fund

กองทุนรวมธรรมาภิบาล

กองทุนรวมธรรมาภิบาล (CG Fund: Corporate Governance Fund)

คือกองทุนที่ให้ผลตอบแทนในระยะยาว โดยมาจากกิจการที่มีการบริหารหรือปกครองอย่างมีธรรมาภิบาลและตระหนักในผลกระทบต่อสังคม โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) 11 บริษัท ได้แก่ บลจ. กรุงไทย, บลจ. กรุงศรี, บลจ. กสิกรไทย, บลจ. ทหารไทย, บลจ. ทาลิส, บลจ. ทิสโก้, บลจ. ไทยพาณิชย์, บลจ. บัวหลวง, บลจ. บางกอกแคปปิตอล, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) และ บลจ. เอ็มเอฟซี ซึ่งมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารรวมกันมากถึง 93% ของมูลค่าสินทรัพย์รวมทั้งอุตสาหกรรมได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการกำกับกิจการที่ดีหรือมีธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล

กองทุนนี้ตั้งอยู่บนความเชื่อมั่นว่า “ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีในระยะยาว ย่อมมาจากกิจการที่มีธรรมาภิบาล” นอกจากผลตอบแทนที่เป็นเม็ดเงินแล้ว นักลงทุนและสังคมยังได้รับผลตอบแทนด้านอื่น ๆ ด้วย โดยกองทุนจะแบ่งรายได้จากค่าธรรมเนียมการบริหารกองทุน ที่ บลจ.จะได้รับราว 40% ไปสนับสนุนองค์กรหรือโครงการที่มีแนวคิดในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต

เกณฑ์การลงทุน

คณะกรรมการกำหนดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ในการลงทุนของกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย จาก 11 บลจ. ได้ร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์เข้ากองทุนโดยจะใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้

ขั้นที่ 1 การใช้รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ผ่านการประเมินด้านธรรมาภิบาลจาก IOD ล่าสุด (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ที่มี CG Rating 4 ดาวขึ้นไป

ขั้นที่ 2 นำรายชื่อหลักทรัพย์ที่ผ่านการคัดกรองชั้นแรกแล้ว นำมาคัดเฉพาะรายชื่อ บจ.ที่ได้รับการรับรองจาก CAC (Thai IOD)

ขั้นที่ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการกำหนดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ในการลงทุน จะนำรายชื่อหลักทรัพย์มาพิจารณาความเหมาะสมร่วมกันอีกครั้ง จนได้รายชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ของกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย จากนั้น บลจ. แต่ละแห่งจะจัดตั้งกองทุนของตัวเองและคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อลงทุน โดยสงวนสิทธิ์ที่จะคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสมออก และสมาคมบริษัทจัดการลงทุนจะประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่ผ่านเกณฑ์กลั่นกรองให้สาธารณชนรับทราบต่อไป เพื่อกระตุ้นให้บริษัทจดทะเบียนให้ความสำคัญกับการประกอบธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล รวมทั้งเป็นการเปิดเผยให้ผู้สนใจจะลงทุนรับทราบล่วงหน้าก่อนตัดสินใจลงทุน

เกณฑ์การให้การสนับสนุนโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการพิจารณาโครงการจะประกอบด้วยตัวแทนจาก บลจ. แห่งละ 1 ท่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาการบริจาคเงิน ร่วมกับตัวแทนจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการทำงานภาคสังคมมาเป็นกรรมการอิสระ รวมแล้วไม่เกิน 15 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาการให้การสนับสนุนโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกโครงการที่ขอรับการสนับสนุน และอนุมัติการสนับสนุนโครงการที่ผ่านการคัดเลือก รวมถึงติดตามและประเมินผลการนำเงินบริจาคไปใช้ในโครงการที่สนับสนุนดังกล่าว โดยมี HAND Social Enterprise เป็นองค์กรตัวกลางเข้ามาสนับสนุนการสรรหา พัฒนา สนับสนุน ติดตาม ประเมินผลและนำเสนอโครงการต่าง ๆ ให้คณะกรรมการพิจารณาการบริจาคเงินพิจารณาอนุมัติ

ทำไมจึงต้องสนับสนุนโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต

งานวิจัยเครือข่ายองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทยโดยทีมวิจัยโครงการวิจัยสังคมไทยปลอดคอร์รัปชันซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ชี้ให้เห็นว่าองค์กรที่ทำงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทยมีจำนวนมาก กว่าครึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมและเอกชน ซึ่งองค์กรภาคเอกชนและประชาสังคมเหล่านี้มีอุปสรรคสำคัญในการขับเคลื่อนงาน คือ การขาดแคลนทรัพยากรและความร่วมมือของเครือข่าย

กองทุนธรรมาภิบาลไทยจึงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะทำให้การทำงานต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทยพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ด้วยการสนับสนุนเงินทุนที่ทำให้ผู้ดำเนินงานที่มีความสามารถทางนวัตกรรมได้มีทรัพยากรที่เพียงพอทั้งในแง่บุคลากรที่เพียงพอและมีศักยภาพ และเวลาในการดำเนินงานซึ่งไม่จำเป็นต้องนำไปใช้กับการหาเงินทุน รวมไปถึงแง่การให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการและแนะนำเครือข่ายโดยองค์กรตัวกลางเช่น HAND Social Enterprise ซึ่งจะแก้ปัญหาการทำงานซ้ำซ้อน และทำให้แต่ละองค์กรได้มีความเชี่ยวชาญของตนเองที่สามารถนำมาแบ่งปันกับเครือข่ายได้

“กองทุนรวมธรรมาภิบาลจึงเป็นทางเลือกใหม่สำหรับนักลงทุนและประชาชนทั่วไป
ที่ต้องการลงทุนพร้อมทั้งร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยการส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต”

โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุน CG Fund

 

CAC SME Certification

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชันและการปลูกฝังธรรมาภิบาลในภาคเอกชน โดยรณรงค์ให้ทั้งบริษัทขนาดใหญ่และคู่ค้าของบริษัทขนาดใหญ่มาร่วมเป็น Change Agent เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้บริษัท SME มีนโยบาย ข้อปฏิบัติ และระบบควบคุมภายในที่ดี สามารถใช้ป้องกันการให้และรับสินบน รวมถึงช่วยกำจัดปัญหาคอร์รัปชันในประเทศไทย

Learn more

พัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้การต่อต้านคอร์รัปชันในห้องเรียน

โดย บริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด

ปลูกฝังองค์ความรู้เรื่องการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันในภาคการศึกษา ที่สนับสนุนให้ครูนำ Corrupt The Game ไปใช้สร้างการเรียนรู้ เข้าใจปัญหาและผลกระทบของการคอร์รัปชันผ่านการเล่นเกม เพื่อสร้างความตระหนัก การรับรู้ปัญหาคอร์รัปชัน และส่งเสริมการเป็นพลเมืองที่ดีให้กับนักเรียนในอนาคต

Learn more

โครงการเสริมสร้างศักยภาพให้ข้อตกลงคุณธรรม

โดย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถการทำงานของภาคประชาสังคม ให้สามารถพัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและใช้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการทำงานของผู้สังเกตการณ์อิสระ (Independent Observer)

Learn more

ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน

โดย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่าย

ป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชันและการปลูกฝังธรรมาภิบาลในภาครัฐ และภาคประชาสังคม ในการเชื่อมโยง จัดการ และวิเคราะห์ชุดข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสนับสนุนการทำงานของสื่อมวลชน ภาคประชาสังคม และประชาชน รวมถึงเพื่อเพิ่มมาตรฐานความโปร่งใสในสังคมผ่านการทำงานร่วมกันแบบภาคีเครือข่าย

Learn more

Big Open Data เพื่อการต่อต้านคอร์รัปชัน

โดย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่าย

ป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชันและการปลูกฝังธรรมาภิบาลในภาครัฐ และภาคประชาสังคม ในการเชื่อมโยง จัดการ และวิเคราะห์ชุดข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสนับสนุนการทำงานของสื่อมวลชน ภาคประชาสังคม และประชาชน รวมถึงเพื่อเพิ่มมาตรฐานความโปร่งใสในสังคมผ่านการทำงานร่วมกันแบบภาคีเครือข่าย

Learn more

โครงการบัตรคะแนนชุมชน (Community Scorecard) ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดย กลุ่มลูกเหรียง

ป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชันและการปลูกฝังธรรมาภิบาลในภาครัฐและภาคประชาสังคม โดยสร้างเสริมหลักธรรมาภิบาลผ่านกลไกเครื่องมือ ที่เน้นไปที่หลักการมีส่วนร่วม หลักการเปิดเผยโปร่งใส และการสร้างกลไกความรับผิดชอบร่วมกันภายในชุมชน โดยการปลูกฝังความรู้และให้เครื่องมือในการป้องกันการเกิดคอร์รัปชันในท้องถิ่น

Learn more

หลักสูตรสุจริตไทย

โดย บริษัท สุจริตไทย จำกัด

ปลูกฝังองค์ความรู้เรื่องการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันให้สังคม ผ่านการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่ให้ความรู้เรื่องความสุจริต ธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชัน ผลกระทบและวิธีการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ นักเรียน/นักศึกษา นักธุรกิจ ข้าราชการ นักการเมือง และ บุคคลทั่วไป

Learn more

พัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครู สู่การปลูกฝังคุณธรรมและธรรมาภิบาลในห้องเรียน ในรูปแบบออนไลน์

โดย บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

ปลูกฝังองค์ความรู้เรื่องการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันในภาคการศึกษา ผ่านการพัฒนา Platform เรียนออนไลน์ ใน www.trainkru.com ที่รวบรวมสื่อการเรียนการสอนเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และการปลูกฝังเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันให้สามารถเข้าถึงครูได้ในจำนวนมาก

Learn more

โรงเรียนคุณธรรม

โดย สถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์

ปลูกฝังองค์ความรู้เรื่องการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันในภาคการศึกษา ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต และพฤติกรรมต่อต้านการทุจริต ให้แก่นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

Learn more