<< ย้อนกลับ

Big Open data

ปัจจัยสำคัญของการต่อต้านคอร์รัปชัน คือข้อมูล ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนถูกต้อง สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและสามารถนำไปใช้เพื่อวิเคราะห์และขยายผลได้ HAND จึงร่วมพัฒนาเครื่องมือเพื่อการต่อต้านคอร์รัปชันสำหรับภาคประชาชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

Big Open data เพื่อการต่อต้านคอร์รัปชัน ได้ทำการรวบรวม เชื่อมโยง จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเปิดเผยของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีความสำคัญต่อการต่อต้านคอร์รัปชัน ผ่านการประสานงานของ HAND Social Enterprise เพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคีต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม โดยจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นไปตามมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลระดับสากล เป็นเครื่องมือที่จะสนับสนุนให้ผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะนักข่าว สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และสามารถใช้ข้อมูลเพื่อการแสวงหาและนำเสนอความจริง

เครื่องมือแรกที่เริ่มใช้เพื่อการต่อต้านคอร์รัปชันสำหรับภาคประชาชน โดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) สร้างขึ้นเพื่อให้เกิดความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชน สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ในชื่อ ACT Ai เป็นการส่งเสริมให้เข้าถึงข้อมูล 3 ส่วนจาก 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย

  1. การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐโดยกรมบัญชีกลาง
  2. ข้อมูลของธุรกิจ และความเชื่อมโยงของภาคธุรกิจต่าง ๆ จากฐานข้อมูลจากกรมการค้า และหน่วยงานสุดท้ายคือ คณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) และ
  3. ตามความคืบหน้า กรณีการทุจริตต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และสร้างการมีส่วนร่วมให้กับภาคประชาชนซึ่งเครื่องมือนี้จะเป็นอาวุธสำคัญอีกอันในการช่วยกันดูแลสังคมให้มีความโปร่งใสมากขึ้น

ความสามารถของระบบ ACT Ai ในการเป็นฐานข้อมูล และระบบวิเคราะห์กลโกงอัจริยะ

  1. ฐานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ – รวบรวมชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตไว้ในจุดเดียว
  2. ค้นหาข้อมูลได้สะดวก – เพียงกรอกบางส่วนของรายละเอียดโครงการ เช่น ชื่อโครงการ หน่วยงาน จังหวัด ผู้รับจ้าง เป็นต้น
  3. แจ้งเตือนความผิดปกติ – มีระบบการแจ้งเตือนเมื่อพบความผิดปกติในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
  4. แสดงผลในรูปแบบที่ง่ายต่อการวิเคราะห์ – ระบบแสดงข้อมูลเป็นตาราง แผนภูมิ เปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ ได้ชัดเจน
  5. สะดวกต่อผู้ใช้งาน – สามารถลงทะเบียนในระบบเพื่อบันทึกโครงการ แจ้งเตือนโครงการใหม่ ส่งข้อมูลเพิ่มเติม และแชร์ให้ผู้อื่นได้ง่าย

เข้าใช้ระบบ ACT Ai