<< ย้อนกลับ

Active Youth

ที่มาของโครงการ

สื่อการสอนถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยในปัจจุบันที่มีกระแสตื่นตัวอย่างมากในเรื่องของการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรและสื่อการสอนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันในภาคการศึกษาที่แต่ละหน่วยงานพยายามยื่นมือเข้ามาช่วยซึ่งมีรูปแบบและวิธีการสื่อสารที่แตกต่างกันออกไปโดยผลที่ตามมาคือเกิดความสับสนแก่คุณครูที่ถือเป็นบุคคลากรสำคัญที่มีความใกล้ชิดกับผู้เรียนมากที่สุดที่ถึงแม้ว่าเนื้อหาและหลักสูตรมากมายที่เกิดขึ้นจะเต็มไปด้วยเนื้อหาและองค์ความรู้ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แต่ปัญหาคือความซ้อนทับของวิธีการสื่อสารเนื้อหาไม่สามารถทำให้ครูประยุกต์นำวิธีการไปใช้ได้อย่างแท้จริงเกิดเป็นความยุ่งยากและเพิ่มภาระงานให้กับคุณครูที่มีเวลาอย่างจำกัดในแต่ละวันอีกทั้งสื่อการสอนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นเพียงการคิดมาให้แบบสำเร็จรูป โดยมีเป้าหมายให้ครูสามารถหยิบเอาไปใช้ได้เลย แต่สื่อเหล่านนั้นไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการตามบริบทที่แท้จริงของห้องเรียนทำให้ครูไม่สามารถใช้สื่อการสอนเหล่านั้นได้เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และถึงแม้ว่าในปัจจุบันเราจะมีหลักสูตรการต่อต้านคอร์รัปชันและส่งเสริมธรรมภิบาลในโรงเรียนที่มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์เกิดขึ้นมากมายแต่ก็มักจะพบว่าวิธีการส่งต่อองค์ความรู้เหล่านี้ไปให้ครูเพื่อนำไปใช้ในห้องเรียนตามบริบทของตัวเองนั้นยังมีความยากลำบากอยู่มากทั้งในแง่ของเนื้อหาที่ยากต่อการทำความเข้าใจความซับซ้อนของปัญหารวมไปถึงแนวทางในการส่งต่อองค์ความรู้เหล่านี้ไปยังผู้เรียนที่ยังไม่มีหลากหลายพอ

โครงการ Active Youth มีวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาดังนี้

  1. เพื่อเป็นพื้นที่สื่อกลางที่เชื่อมโยงให้คุณครูสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่ตนเองสนใจได้อย่างหลากหลายจากหลักสูตรที่มีหน่วยงานหรือองค์กรณต่าง ๆ ภายในประเทศได้พัฒนาและออกแบบหลักสูตรการส่งเสริมธรรมภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันและขึ้นมาในปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมช่องว่างที่เกิดขึ้น จนเกิดเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ระหว่างผู้พัฒนาหลักสูตรและครูผู้สอนร่วมกัน
  2. เพื่อให้ครูสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ในรูปแบบที่หลากหลายและสามารถสร้างสรรค์วิธีการส่งต่อองค์ความรู้การต่อต้านคอร์รัปชันและส่งเสริมธรรมภิบาลไปยังผู้เรียนได้ตามความถนัดของตนเอง
  3. เป็นเพื่อนคู่คิดในระหว่างทางให้กับคุณครูที่สนใจรเริ่มต้นสร้างห้องเรียนเพื่อส่งเสริมธรรมภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันให้กับผู้เรียน แต่ยังขาดองค์ความรู้ เครื่องมือ สื่อการเรียนการสอน และที่ปรึกษา ตลอดจนแหล่งทุนที่จะมาสนับสนุนการดำเนินงานของคุณครูในระยะยาว

กระบวนการดำเนินงาน

  1. เก็บรวบรวมหลักสูตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันมาเรียบเรียงใหม่และสื่อสารในรูปแบบของหนังสือภาพประกอบ (Visual Storytelling) ที่ง่ายต่อการตีความเพื่อทำความเข้าใจและการนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียน
  2. นำเนื้อหาในหนังสือมาออกแบบเป็นคู่มือและแผนการสอน (Hand Book) ที่คุณครูสามารถไปต่อยอดในการออกแบบกระบวนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทห้องเรียนของตนเอง
  3. พัฒนาสื่อการสอน (Toolkit) ที่คุณครูสามารถนำไปปรับใช้ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนเรื่องการส่งเสริมธรรมภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชัน ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และปลูกฝังทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียนอย่างรอบด้าน
  4. จัด Workshop ทั้งในรูปแบบ Online และ Offline เพื่อเป็นพื้นที่ให้ครูได้มาแปลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน ตลอดจนการเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณครูในระหว่างทางจนจบโครงการ