การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ITA ประเมินอะไร

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายในการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยหน่วยงานที่รับการประเมินจะได้ทราบสถานการณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง รวมถึงสิ่งที่ควรปรับปรุงเพื่อส่งเสริมให้การบริหารราชการของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและมีความโปร่งใส ส่งผลให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดน้อยลง ดัชนีดังกล่าว มีการประเมินต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

วิธีการประเมินของ ITA

ITA ใช้การวัดผลคะแนนตั้งแต่ 0 – 100 คะแนน โดยแบ่งระดับคะแนนออกเป็น 7 ระดับ ได้แก่ ระดับ F (0 – 49.99 คะแนน) ระดับ E (50.00 – 54.99 คะแนน) ระดับ D (55.00 – 64.99 คะแนน) ระดับ C (65.00 – 74.99 คะแนน) ระดับ B (75.00 – 84.99 คะแนน) ระดับ A (85.00 – 94.99 คะแนน) และระดับ AA (95.00 – 100 คะแนน) ซึ่งหน่วยงานรัฐร้อยละ 80 จะต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ที่ 85 คะแนน ซึ่งค่าเป้าหมายของปี พ.ศ. 2564 กำหนดให้ต้องมีหน่วยงานราชการร้อยละ 65 มีคะแนนไม่ต่ำกว่า 85 คะแนน ตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หัวข้อการประเมินของ ITA

ITA กำหนดตัวชี้วัดทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด โดยมีวิธีการรวบรวมข้อมูลประกอบการประเมิน 3 แบบ ได้แก่

  1. รวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เช่น การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การแก้ไขปัญหาการทุจริต
  2. รวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เช่น คุณภาพการดำเนินงาน การปรับปรุงระบบการทำงาน
  3. แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เช่น การเปิดเผยข้อมูลพื้นฐาน การบริหารเงินงบประมาณ รวมถึงการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต โดยพิจารณา 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ผลประเมินประเทศไทย

ภาพรวมการประเมินหน่วยงานรัฐทั้งหมด 8,300 หน่วยงาน ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2561 – 2563) ภาพรวมอยู่ที่ 66.74 – 68.78 คะแนน  อยู่ในระดับ C เรื่อยมา โดยตัวชี้วัดด้านการป้องกันการทุจริต มีคะแนนภาพรวมทั้งประเทศน้อยที่สุดอยู่ที่ 36.29 – 44.85 คะแนน และในปี พ.ศ. 2563 ยังคงได้รับคะแนนต่ำที่สุด คือ 36.29 คะแนน ผลคะแนนสะท้อนอย่างชัดเจนว่าหน่วยงานภาครัฐของไทยต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างเร่งด่วน

ดัชนีคอร์รัปชันทั่วโลก