Index of Public Integrity (IPI)

IPI ประเมินอะไร

ประเมินความสามารถของประเทศในการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชันผ่านกรอบนโยบายที่มีประสิทธิผลสำหรับกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายหรือกลไกทางสังคมเกี่ยวกับความโปร่งใสของรัฐบาล เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรสาธารณะโดยไม่มีการทุจริต ลดการใช้อิทธิพลของรัฐบาลในทางที่มิชอบ ผลประเมินช่วยสะท้อนประสิทธิผลของกลยุทธ์การต่อต้านคอร์รัปชันและประเมินความก้าวหน้าของการควบคุมการทุจริตในสังคมเพื่อให้ผู้กำหนดนโยบายปรับปรุงนโยบายได้ดีขึ้น โดยมีการประเมินต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ใน 117 ประเทศ (ประเมินปีเว้นปี)

วิธีการประเมินของ IPI

ผลลัพธ์ของประเทศแสดงผลคะแนนในระดับ 1 – 10 คะแนน ประเทศที่ได้คะแนนสูงยิ่งแสดงถึงประสิทธิภาพของการควบคุมการทุจริตในแต่ละองค์ประกอบ โดย IPI เป็นดัชนีผสมที่อ้างอิงผลประเมินจากดัชนีที่เกี่ยวข้อง เช่น The Global Competitiveness by the World Economic Forum, World Bank’s Doing Business dataset, Open Budget Index และ Freedom House’s assessment of freedom of the press มาคำนวณค่าคะแนนในหัวข้อต่างๆ รวมถึงดำเนินการวิเคราะห์เชิงลึกในแต่ละองค์ประกอบเพื่อแสดงหลักฐานและรายละเอียดของการทุจริตที่เกิดขึ้น

หัวข้อการประเมินของ IPI

IPI เป็นดัชนีผสมที่ประกอบด้วยตัวชี้วัด 6 ด้าน ซึ่งสามารถนำไปใช้พัฒนามาตรการควบคุมการทุจริตอย่างมีประสิทธิผลภายใต้บริบทของแต่ละประเทศ ได้แก่

  1. ความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการ
  2. การลดขั้นตอนและกฎระเบียบในการติดต่อราชการ
  3. การเปิดกว้างทางการค้าระหว่างประเทศ
  4. ความโปร่งใสด้านงบประมาณ
  5. ศักยภาพของประชาชนในการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์
  6. เสรีภาพสื่อในการกำกับตรวจสอบรัฐบาล หัวข้อเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอประสิทธิภาพการควบคุมการทุจริตในแต่ละภาคส่วน อีกทั้งกระตุ้นให้ประเทศที่ได้คะแนนต่ำในภาคส่วนต่าง ๆ ปรับปรุงมาตรการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชันให้ดีขึ้น

ผลประเมินประเทศไทย

ผลการประเมิน 3 ครั้งที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2558, 2560 และ 2562) ไทยทำคะแนนได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2562  ได้คะแนนเพิ่มขึ้นที่ 6.78 คะแนนอยู่ในอันดับที่ 47 จาก 117 ประเทศทั่วโลก และอยู่ในอันดับที่ 6 จาก 19 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเท่ากับประเทศเวียดนาม สำหรับด้านที่ทำได้ดี ได้แก่ ความโปร่งใสด้านงบประมาณ การลดขั้นตอนและกฎระเบียบในการติดต่อราชการและการเปิดกว้างทางการค้าระหว่างประเทศตามลำดับ ด้านที่ได้ผลประเมินน้อยมากติดต่อกันในรอบ 5 ปี คือ เสรีภาพสื่อ ส่วนด้านที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเท่าที่ควร ได้แก่ ความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการ และศักยภาพของประชาชนในการใช้อินเทอร์เน็ต

ดัชนีคอร์รัปชันทั่วโลก