Big open data เพื่อการต่อต้านคอร์รัปชัน

ในอดีตที่ผ่านมาเรามักตั้งคำถามกับการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ว่าโปร่งใส ปลอดคอร์รัปชัน และมีประสิทธิภาพหรือไม่ แต่ความสงสัยนั้นก็ยังคงถูกเก็บเอาไว้ในใจ ส่วนหนึ่งก็เพราะ “ไม่รู้จะไปถามใคร” หรือ “จะเข้าถึงข้อมูลได้อย่างไร” เช่นเดียวกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในภาคเอกชน การเปิดเผยข้อมูลก็เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นได้

การเปิดเผยข้อมูล ด้านหนึ่งเพื่อสร้างความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเพิ่มบทบาทให้ภาคประชาชนและภาคส่วนอื่น ๆ ให้สามารถติดตามและตรวจสอบได้ ในอีกด้านหนึ่งก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับตัวของรัฐบาล และองค์กรเองว่าบริหารงานอย่างโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล ข้อมูลเปิดเผยขนาดใหญ่ จึงทำหน้าที่เป็นทั้งเครื่องมือ แนวทาง และวิธีการต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชัน ของทั้งฝั่งผู้เปิดเผยและผู้เข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่

ในประเทศไทย มีการริเริ่มเปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยสองโครงการ ได้แก่

โครงการภาษีไปไหน ที่รวบรวมข้อมูลภาษีและงบประมาณรัฐ มาประมวลนำเสนอเพื่อแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าภาษีถูกใช้ไปกับเรื่องอะไรบ้างเป็นจำนวนเท่าใด

website ภาษีไปไหน

NECTEC มีการริเริ่มพัฒนา Open Data Visualisation โดยนำข้อมูลสาธารณะมาทำ Visualisation แยกเป็นหัวข้อต่าง ๆ เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษา เป็นต้น

Website Open-D

Big Open data เพื่อการต่อต้านคอร์รัปชัน คือ โครงการที่รวบรวม เชื่อมโยง จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเปิดเผยของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีความสำคัญต่อการต่อต้านคอร์รัปชัน ผ่านการประสานงานของ HAND Social Enterprise เพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคีต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม โดยจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นไปตามมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลระดับสากล เป็นเครื่องมือที่จะสนับสนุนให้ผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะนักข่าว สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และสามารถใช้ข้อมูลเพื่อการแสวงหาและนำเสนอความจริง 

เครื่องมือแรกที่เริ่มใช้เพื่อการต่อต้านคอร์รัปชันสำหรับภาคประชาชน โดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) สร้างขึ้นเพื่อให้เกิดความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชน สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ในชื่อ ACT Ai เป็นการส่งเสริมให้เข้าถึงข้อมูล 3 ส่วนจาก 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย

  1. การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐโดยกรมบัญชีกลาง
  2. ข้อมูลของธุรกิจ และความเชื่อมโยงของภาคธุรกิจต่าง ๆ จากฐานข้อมูลจากกรมการค้า และหน่วยงานสุดท้ายคือ คณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) และ
  3. ตามความคืบหน้า กรณีการทุจริตต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และสร้างการมีส่วนร่วมให้กับภาคประชาชนซึ่งเครื่องมือนี้จะเป็นอาวุธสำคัญอีกอันในการช่วยกันดูแลสังคมให้มีความโปร่งใสมากขึ้น

ความสามารถของระบบ ACT Ai ในการเป็นฐานข้อมูล และระบบวิเคราะห์กลโกงอัจริยะ

  1. ฐานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ – รวบรวมชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตไว้ในจุดเดียว
  2. ค้นหาข้อมูลได้สะดวก – เพียงกรอกบางส่วนของรายละเอียดโครงการ เช่น ชื่อโครงการ หน่วยงาน จังหวัด ผู้รับจ้าง เป็นต้น
  3. แจ้งเตือนความผิดปกติ – มีระบบการแจ้งเตือนเมื่อพบความผิดปกติในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
  4. แสดงผลในรูปแบบที่ง่ายต่อการวิเคราะห์ – ระบบแสดงข้อมูลเป็นตาราง แผนภูมิ เปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ ได้ชัดเจน
  5. สะดวกต่อผู้ใช้งาน – สามารถลงทะเบียนในระบบเพื่อบันทึกโครงการ แจ้งเตือนโครงการใหม่ ส่งข้อมูลเพิ่มเติม และแชร์ให้ผู้อื่นได้ง่าย

เข้าใช้ระบบ ACT Ai

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *