โครงการเยาวชนตื่นรู้สู้โกง: Active Youth

การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลให้กับเด็กและเยาวชน เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านการศึกษาและการต่อต้านคอร์รัปชัน จัดทำโครงการเยาวชนตื่นรู้สู้โกง หรือ Active Youth ขึ้น โดยสนับสนุน ส่งเสริม หลักสูตร โครงการ และเครื่องมือในการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเกิดความยั่งยืน และสามารถขยายผลให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายสำคัญคือ เยาวชนในแต่ละพื้นที่ให้เป็นเยาวชนที่มีคุณธรรม ตื่นรู้สู้โกง และเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ทุจริต ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชัน

โครงการ Active Youth มุ่งเน้นการใช้การศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชัน โดยการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนให้กับเด็กและเยาวชน และเปิดโอกาสให้เด็กมีการถกเถียงและกระตุ้นให้มีการคิดวิเคราะห์มากกว่าการท่องจำว่าโกงไม่ดีเพียงเท่านั้น ซึ่งจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืน โดยได้เชื่อมโยงและสร้างความร่วมมือในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบกับภาคีเครือข่าย มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล นำความรู้ความเชี่ยวชาญมาเสริมการทำงานซึ่งกันและกัน และมีการติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยมีกรอบในการดำเนินงาน ดังนี้

  • สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อการต่อต้านคอร์รัปชัน
  • เชื่อมโยงภาคีการทำงานด้านการศึกษาและการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมศักยภาพของหน่วยงาน โครงการ และเครื่องมือ

ทางโครงการได้ดำเนินการศึกษาหลักสูตร โครงการและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในกลุ่มเยาวชน เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสในการบูรณาการหลักสูตรและเครื่องมือต่าง ๆ ให้สามารถนำไปดำเนินงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายในการทำงานด้านการศึกษาและการต่อต้านคอร์รัปชัน ผ่านงานต่าง ๆ ดังนี้

  1. สนับสนุน โครงการ Integrity Education ของ UNDP โดยการเชื่อมโยงความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่มีความเชี่ยวชาญ ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย
  2. สร้างความร่วมมือกับ บริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด ในการพัฒนาเกมออนไลน์ Corrupt the Game สำหรับมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างการเรียนรู้ต้นเหตุและผลกระทบของการคอร์รัปชัน ผ่านสถานการณ์จำลองต่างๆในเกม
  3. สร้างความร่วมมือกับ บริษัท แบล็คบ็อกซ์ จำกัด ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และสำนึกต่อสังคมเพื่อต่อต้านการทุจริตอย่างยั่งยืน ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเครือข่ายราชภัฎทั่วประเทศ
  4. สนับสนุนการทำงานของ คณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
  5. การจัดทำหลักสูตรการบูรณาการเครื่องมือและสื่อการสอนที่เกี่ยวข้องกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในห้องเรียน ร่วมกับภาคีร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์, SIAM Lab คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โครงการ Summer School บริษัท เอ็ดวิงส์ เอ็ดยูเคชั่น จำกัด, เกมออนไลน์ Corrupt the Game บริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด และ The Trust บอร์ดเกมต้านคอร์รัปชัน ในการจัดทำหลักสูตรฯ บนแพลตฟอร์มเทรนครูของบริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (Learn Education) เพื่อให้ครูสามารถเลือกใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนความเหมาะสมของโรงเรียน/ห้องเรียน และช่วยให้การเรียนการสอนในห้องเรียนสนุกขึ้น มีกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น
  6. การนำเกม Corrupt the Game ไปใช้ในโรงเรียน เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างบริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด ที่ได้พัฒนาเกมออนไลน์ Corrupt the Game สำหรับโรงเรียน และบริษัท แบล็คบ็อกซ์ จำกัด ในการพัฒนาคู่มือการสอนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมตัวอย่างแผนการสอนสำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนธรรมาภิบาลไทย (CG Fund)